صفحه اصلیpdf این صندوق با حضور 49 درصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 51 درصدی انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن (به نمایندگی تعدادی از شرکت‌های صنعتی و معدنی بخش خصوصی) و نظارت و پیگیری وزارت صنایع و معادن در مرداد ماه 1384 در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسید.

surena surena surena surena surena surena

هدف اصلی از تاسیس این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، علمی و فناوری، و توسعه سرمایه‌گذاری با استفاده از نتایج پژوهش است که توسط بخش غیر دولتی اجرا می شوند.